MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA /
INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

Międzynarodowa konferencja naukowa „Taniec i awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej. Terytoria – źródła – biografie.”

16-17 listopada 2017 r.
Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16, Lublin
Języki konferencji: angielski – polski – rosyjski

POBIERZ – KonferencjaProgram-PL-EN-RU
POBIERZ – Konferencja-Abstrakty
POBIERZ – KonferencjaProgram-BiogramyPL-EN-RU

W historii tańca Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku pojawia się kilka kluczowych pytań. Czy kraje leżące pomiędzy Rosją (radziecką i późniejszą) a państwami Europy Zachodniej, silnymi politycznie i kulturowo biegunami, zdołały osiągnąć po pierwszej wojnie światowej autonomię w dziedzinie twórczości artystycznej, w szczególności w odniesieniu do sztuk młodych, do jakich zaliczał się wówczas taniec współczesny? W jaki sposób taniec wpływał na kształtowanie się tożsamości narodowych w zmiennych realiach politycznych? Jak w poszczególnych krajach przebiegał proces nakładania się na siebie kategorii tradycji i awangardy, jak układały się relacje pomiędzy eksperymentem artystycznym a tańcami ludowymi i narodowymi? Jak tworzono „polityki tańca”? Jak przebiegały procesy instytucjonalizacji tradycji tanecznych, ich kodyfikacja, wpisywanie w projekty ideologiczne i próby emancypacji? Jak wzajemnie uzupełniają się historie narodowe z europejską i światową historią tańca? Wreszcie: w jaki sposób w wielkie narracje historyczne można wpisać mikrohistorie i wątki biograficzne?

Założeniem konferencji jest uzupełnienie tradycyjnej, wertykalnej narracji historycznej (opisującej wpływy i hierarchie) o ujęcie horyzontalne: uwzględniające lokalne zróżnicowania, wzajemne relacje pomiędzy regionami, wspomnienia osobiste. Widziana z tej perspektywy historia tańca współczesnego Europy Środkowo-Wschodniej wykracza poza opisywanie naśladownictwa czy adaptacji wzorów wypracowanych w centrach i domaga się dostrzeżenia swoistości regionów. Jednocześnie biografie artystów tańca, w tym twórców najważniejszych dla rozwoju tej sztuki, nie dają się zamknąć w wąskich ramach historii narodowych, ze względu na częste migracje, zmiany obywatelstwa, podejmowanie gry z tożsamością i przynależnością, translacje technik.

Program konferencji opiera się na trzech wątkach: roli kobiet w rozwoju tańca współczesnego, regionalnej i transregionalnej perspektywie opisu historii tańca europejskiego XX wieku, relacji tańca współczesnego z tańcami narodowymi i ludowymi. Konferencja rozpocznie się od przypomnienia kilku niezwykłych artystek tańca: Poli Nireńskiej, Bronisławy Niżyńskiej, Marie Rambert, Yanki Rudzkiej. To osobowości artystyczne ukształtowane w Europie Środkowo-Wschodniej, które miały duży wpływ na rozwój tańca współczesnego na świecie: w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii.Konferencja zainauguruje projekt TERYTORIA CHOREOGRAFII – NOWE SZLAKI AWANGARDY. Otworzy dyskusję na temat transregionalnej historii tańca współczesnego, eksponując rolę kobiet w rozwoju XX-wiecznej choreografii krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ukoronowaniem konferencji będzie wydanie zbiorowej, dwujęzycznej publikacji naukowej.

Uczestnicy:
Aleksandr Chepalov (Kharkiv State Academy of Culture, “Dance in Ukraine and in the World” magazine); Lynn Garafola (Barnard College, Columbia University); Stephanie Jordan (University of Roehampton, London); Małgorzata Komorowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa); Joanna Leśnierowska (Art Stations Foundation, Poznań); Jacek Łumiński (PWST Kraków, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu); Jadwiga Majewska (Grabowska) (Uniwersytet Jagielloński, Kraków); Karen Mozingo (Department of Theater, The Ohio State University); Tomasz Nowak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa); Susan Manning (Northwestern University, Chicago); Aleksander Manshylin (University of Culture and Art and Kyiv, National I. K. Karpenko-Kary University, Kyiv); Olena Shabalina (Kharkiv State Academy of Culture); Svetlana Ulanovskaya (Belarusian State University of Music, Minsk).

Koncepcja i koordynacja teoretycznej części programu:
Jadwiga Grabowska (Majewska) (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Grzegorz Kondrasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

 

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Lubelskim Teatrem Tańca- Centrum Kultury w Lublinie, East European Performing Arts Platform (EEPAP) oraz Pracownią Teatrologii UMCS w Lublinie.
Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach  Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

TERYTORIA CHOREOGRAFII – NOWE SZLAKI AWANGARDY to wieloletni projekt prezentacji polskiego tańca współczesnego z udziałem najlepszych artystów, pedagogów i teoretyków tańca skupionych wokół Polskiej Platformy Tańca 2017. Zaplanowany na lata 2017-2021 projekt wypełniony będzie spektaklami, warsztatami, spotkaniami i debatami w najbardziej aktywnych centrach tańca współczesnego w Europie Środkowej i Wschodniej, m.in. na Białorusi, Ukrainie, w Gruzji, Armenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Słowenii, Serbii, Bułgarii. Projekt jest kontynuacją programu Terytoria choreografii z 2016 roku, którego idea została poszerzona o propozycje związane z wybitnymi postaciami artystek awangardy tanecznej XX wieku polskiego pochodzenia: Poli Nireńskiej, Bronisławy Niżyńskiej, Marie Rambert i Yanki Rudzkiej. Ich dorobek artystyczny oraz fascynujące biografie stanowią punkt wyjścia do budowania programu projektu w oparciu o model interkulturowej wymiany, którego osią jest realna współpraca z lokalnymi środowiskami, i w którym nie brakuje motywów podkreślających silną obecność choreografek i tancerek zarówno dziś, jak i w ogóle w historii polskiego tańca. Przesłanką projektu jest pokazanie, że tak jak w latach 20. i 30, polscy artyści mogą być nadal źródłem inspiracji i nowoczesnego rozumienia choreografii.

Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Lubelskim Teatrem Tańca- Centrum Kultury w Lublinie, East European Performing Arts Platform (EEPAP), Instytutem Muzyki i Tańca oraz Art Stations Foundation.
Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach  Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

XXI MSTT belka Konferencja PL(1)


International Academic Conference „Dance and the Avant-Garde in Central and Eastern Europe. Territories – Sources  – Biographies.”

16-17 November 2017

The Academic Cultural Centre “Chatka Żaka,” Radziszewskiego 16, Lublin, Poland
Conference languages: English, Polish, Russian

A number of key questions arises in the history of dance in Central and Eastern Europe in the 20th century. Did the countries situated between Russia (in its Soviet and later period) and the states of Western Europe, two strong polar opposites, both politically and culturally, manage to achieve autonomy in their artistic output after the First World War, especially when it comes to young arts, such as contemporary dance? How did dance influence the formation of national identities in the changing political realities? How did the process of overlapping between the categories of tradition and the avant-garde take place in these countries, and what where the relationships between artistic experiments and folk and national dance? How were the various “politics of dance” created? How were the different dance traditions institutionalized, how were they codified, engaged into ideological projects and what were their attempts at emancipation? How did national histories and the history of dance in Europe and the world complement each other? And finally: how would it be possible to introduce micro-histories and biographic elements into grand historic narrations?

The aim of the conference is to supplement the traditional, vertical historical narration (describing influences and hierarchies) with a horizontal perspective: encompassing local diversities, relations between regions, and personal memories. Presented in this manner, the history of contemporary dance in Central and Eastern Europe extends beyond the descriptions of imitation or the adaptations of models devised in the centres, and demands attention for the individual nature of regions. At the same time, biographies of dance artists, including the most prominent creators in the field, cannot be captured in the narrow framework of national histories—because of frequent migrations, changes in citizenship, games with identity and affiliation, and the translations of techniques.

The programme of the conference is based on three themes i.e.: the role of women in the development of contemporary dance; the regional and trans-regional perspective on the description of European dance history in the 20th century; and the relationship between contemporary dance and folk and national dance. The conference will begin with a presentation of several extraordinary women dance artists: Pola Nireńska, Bronisława Niżyńska, Marie Rambert, and Yanka Rudzka. Those artistic personalities were shaped by Central-Eastern Europe and had a substantial impact on the development of contemporary dance throughout the world: in Great Britain, the United States, Canada and Brazil.

The conference will inaugurate the project titled: CHOREOGRAPHIC TERRITORIES – NEW PATHS FOR THE AVANT-GARDE. It will open a discussion on the trans-regional history of contemporary dance, while simultaneously displaying the role of women in the development of the 20th-century choreography in the Central and Eastern European countries. The proceedings will be gathered in a bilingual post-conference publication.

Participants:
Aleksandr Chepalov (Kharkiv State Academy of Culture, “Dance in Ukraine and in the World” magazine); Lynn Garafola (Barnard College, Columbia University); Stephanie Jordan (University of Roehampton, London); Małgorzata Komorowska (Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw); Joanna Leśnierowska (Art Stations Foundation, Poznań); Jacek Łumiński (PWST Cracow, Faculty of the Dance Theatre in Bytom); Jadwiga Majewska (Grabowska) (Jagiellonian University in Kraków); Karen Mozingo (Department of Theater, The Ohio State University); Tomasz Nowak (Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw); Susan Manning (Northwestern University, Chicago); Aleksander Manshylin (University of Culture and Art and Kyiv, National I. K. Karpenko-Kary University, Kyiv); Olena Shabalina (Kharkiv State Academy of Culture); Svetlana Ulanovskaya (Belarusian State University of Music, Minsk).

Concept and coordination of the programme’s theoretical aspect:
Jadwiga Grabowska (Majewska) (Jagiellonian University in Kraków), Grzegorz Kondrasiuk (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)

The conference is organized under the honorary patronage of the Chancellor of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.  

The project is organized by the Adam Mickiewicz Institute operating under the Culture.pl brand, in cooperation with the Lublin Dance Theatre – the Centre for Culture in Lublin, the East European Performing Arts Platform (EEPAP) and the Theatre Arts Unit at the MCSU in Lublin within the international cultural programme POLSKA 100 accompanying Poland’s centenary of regaining independence.

Financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland as part of the Multi-annual Programme NIEPODLEGŁA 2017-2021.

 

CHOREOGRAPHIC TERRITORIES – NEW PATHS FOR THE AVANT-GARDE is a multiannual project presenting Polish contemporary dance by some of the best Polish artists, educators and theorists of dance affiliated with the Polish Dance Platform 2017. It is planned for the years 2017-2021 and includes performances, workshops, meetings and debates organized in the most active centres of contemporary dance in Central and Eastern Europe: in Belarus, Ukraine, Georgia, Armenia, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Slovenia, Serbia, Bulgaria, and more. The project is a continuation of the 2016 Choreographic Territories programme, the idea of which has been expanded to encompass propositions connected to the prominent figures of women artists of the 20th-century dance avant-garde who were of Polish descent: Pola Nireńska, Bronisława Niżyńska, Marie Rambert and Yanka Rudzka. Their artistic work and fascinating biographies constitute a starting point for constructing the project’s programme, based on a model of intellectual exchange and focused on real cooperation between local communities, presenting themes which emphasize the strong presence of women choreographers and dancers, both today and in the history of Polish dance in general. The idea of the project is to demonstrate that just like in the 1920s and 30s, Polish artists can still be a source of inspiration and modern understanding of choreography.

The project is organized by the Adam Mickiewicz Institute operating under the Culture.pl brand, in cooperation with the Lublin Dance Theatre – the Centre for Culture in Lublin, the East European Performing Arts Platform (EEPAP), the Institute of Music and Dance and the Art Stations Foundation within the international cultural programme POLSKA 100 accompanying Poland’s centenary of regaining independence.

Financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland as part of the Multi-annual Programme NIEPODLEGŁA 2017-2021.

 

XXI MSTT belka Beata ENG 4 (2)

 

 

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl